CRIS UNS (Current Research Information System University of Novi Sad)
Informacioni sistem naučne delatnosti Univerziteta u Novom SaduCRIS UNS sistem je razvijan po preporukama neprofitne organizacije euroCRIS (http://www.eurocris.org).
Model podataka ovog sistema je kompatabilan sa modelom podataka CERIF (Common European Research Information Format).
Sistem podražava skup metapodataka propisane Dublin Core i EDT-MS formatom metapodataka, odnosno sistem može da razmenjuje podatke u Dublin Core ili ETD-MS formatu putem OAI-PMH protokola.
Implementirana je digitalna biblioteka doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Novom Sadu.
Implementiran je elektronski servis za vrednovanje publikovanih radova u časopisima na osnovu usvojenih pravilnika koji su bazirani na PRAVILNIKU o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka, 18/10 i 112/15).
Generisanje svih Izveštaja propisanih za akreditaciju (samovrednovanje) i generisanje Izveštaja za analizu publikovanih naučnih rezultata.
Generisanje kartona naučnih radnika po usvojenim Pravilnicima za vrednovanje naučnih rezultata.