Departman za matematiku i informatiku u Novom SaduKomisije za vrednovanje publikovanih rezultata istraživača sa Departmana za matematiku i informatiku (DMI) je definisala pravila za vrednovanje publikovanih radova u časopisima na osnovu kojih se radovima pridružuju odgovarajuća naučna kategorija.
Komisija DMI dređuje kategorije i svih ostalih naučnih radova (Monografije, Poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima, Zbornici naučnih skupova, Tehnička i razvojna rešenja, Patenti).
Na osnovu ovog vrednovanja generiše se javni institucionalni Karton naučih radnika DMI.